Mann en gang løslatt etter å ha kjempet for drapsanklagen på vei til fengsel for andre forbrytelser (2024)

24 år gamle Jerome Hamilton slapp unna drapssiktelsen i 2010

Rod Meloni, Reporter, CFP ®

DETROIT– Han slapp unna en drapssiktelse i 2010, men nå er Jerome Hamilton på vei til føderalt fengsel på andre siktelser.

Hamilton brukte mesteparten av tenårene på å kjempe mot anklager om drap etter at han ble anklaget for å ha drept 21 år gamle Cathrine Solinski-Blain. Solinski-Blain ble skutt i bakhodet etter at hun forlot arbeidsplassen i 2008.
Hamilton ble imidlertid løslatt etter to rettssaker og en endelig frifinnelse.

Etter Hamiltons løslatelse sier myndighetene at han lyktes i å lede "Rolling 60's"-gjengen som terroriserte Detroits vestside inntil i fjor da Hamilton ble arrestert igjen.

Føderale agenter siktet Hamilton for vold, konspirasjon, bruk av skytevåpen under og i forbindelse med en voldelig forbrytelse som forårsaket dødsfall i forbindelse med skyting.

Hamilton erkjente straffskyld og vil tilbringe mellom 30 og 35 år i fengsel. Han var en av de ti «Rollin’ 60s’»-gjengmedlemmene som erkjente straffskyld i etterforskningen.

Copyright 2017 av WDIV ClickOnDetroit - Alle rettigheter forbeholdt.

Om forfatteren:
Rod Meloni

Rod Meloni er en Emmy-prisvinnende Business Editor på Local 4 News og en Certified Financial Planner™ Professional.

e-post
Mann en gang løslatt etter å ha kjempet for drapsanklagen på vei til fengsel for andre forbrytelser (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nicola Considine CPA

Last Updated:

Views: 5243

Rating: 4.9 / 5 (49 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nicola Considine CPA

Birthday: 1993-02-26

Address: 3809 Clinton Inlet, East Aleisha, UT 46318-2392

Phone: +2681424145499

Job: Government Technician

Hobby: Calligraphy, Lego building, Worldbuilding, Shooting, Bird watching, Shopping, Cooking

Introduction: My name is Nicola Considine CPA, I am a determined, witty, powerful, brainy, open, smiling, proud person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.